استانداردهای ملی

استاندارهای ملی  سیستم های فتولتائیک

عنوان استاندارد شماره مرجع صدور سال  لینک دانلود
قطعات فتوولتائیک – قسمت اول : اندازه گیری مشخصه های جریان – ولتاژ قطعات فتوولتائیک ISIRI 6461-1 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
قطعات فتوولتائیک – قسمت دوم : الزامات برای سلول های خورشیدی مرجع ISIRI 6461-2 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۹ دانلود
مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتوولتائیک زمینی ISIRI 8485 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
عملکرد الکتریکی سلول های فتوولتائیک با استفاده از سلول های مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده- روش آزمون ISIRI 8486 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین یک قطعه فتوولتائیک و یک سلول مرجع فتوولتائیک – روش آزمون ISIRI 8487 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
اندازه گیری پاسخ طیفی سلول های فتوولتائیک – روش آزمون ISIRI 8488 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
عملکرد الکتریکی مدول ها و آرایه های فتوولتائیک زمینی غیر متمرکز با استفاده از سلول مرجع –روش آزمون Electrical ISIRI 8489 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
کالیبراسیون سلول های مرجع اولیه فتوولتائیک غیر متمرکز سیلیکونی تحت تابش کلی- روش آزمون ISIRI 8490 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتائیک زمینی غیر متمرکز ISIRI 8491 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
مدول های فتوولتائیک در محیط های با دما و رطوبت چرخه ای – روش های آزمون ISIRI 8492 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
تبدیل انرژی خورشیدی فتوولتائیک – اصطلاحات و واژه ها ISIRI 8493 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
کالیبراسیون سلول های مرجع ثانویه فتوولتائیک غیرمتمرکز – روش آزمون ISIRI 8494 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمون ISIRI 8495 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
آزمایش عایق بندی کامل رطوبتی مدول های فتوولتائیک – روش آزمون استاندارد ISIRI 8496 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
باتری ها و سل های ثانویه برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر – الزامات کلی و روش های آزمون INSO 10764-1 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
آزمون خوردگی مه نمک سلول های فتوولتائیک ISIRI 11277 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
اجزای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتائیک – احراز شرایط طبیعی محیط های طراحی ISIRI 11857 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
پایش عملکرد سامانه فتوولتائیک – رهنمودهایی برای تبادل و تجزیه و تحلیل داده ها ISIRI 11858 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
سامانه های فتوولتائیک PV – (ویژگی های اتصال به شبکه) ISIRI 11859 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
مدول های فتوولتائیک زمینی سیلیکون کریستالی – احراز شرایط طراحی و تائید نوع ISIRI 11881 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
سامانه های مستقل فتوولتائیک – تصدیق طراحی ISIRI 11882 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
افزارهای فتوولتائیک – قسمت ۱: اندازه گیری مشخص ههای جریان- ولتاژ فتوولتائیک INSO 14115-1 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
افزارهای فتوولتائیک – (ECT) قسمت ۵: تعیین معادل دمای سلول به روش ولتاژ مدار (PV) افزارهای فتوولتائیک
باز
INSO 14115-5 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
افزارهای فتوولتائیک – قسمت ۷: محاسبه تصحیح عدم انطباق طیفی برای اندازه گیری افزارهای فتوولتائیک INSO 14115-7 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
افزارهای فتوولتائیک – قسمت ۸: اندازه گیری پاسخ طیفی افزار (PV) فتوولتائیک INSO 14115-8 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
افزارهای فتوولتائیک – قسمت ۹: الزامات عملکرد شبیه ساز خورشیدی INSO 14115-9 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
روش آزمون غوطه وری تحت فشار در آب نمک و آزمایش دمایی مدول های فتوولتائیک در محیط های دریایی INSO 14116 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۵ دانلود
مدول فتوولتائیک – تعیین مقاومت مدول های فتوولتائیک در برابر تگرگ به وسیله گلوله های یخی پرتاب شونده ISIRI 14117 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
مدول فتوولتاییک – کالیبراسیون اولیه سلول های فتوولتاییک زمینی غیر متمرکز با استفاده از یک طیف جدولی ISIRI 14118 سازمان ملی استاندارد ۲۰۰۳ دانلود
مدول فتوولتاییک – بازرسی چشمی مدول های فتوولتاییک INSO 16116 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
افزارهای فتوولتائیک – رویه های تصحیح دما و تابش به مشخصه های اندازه گیری شده I-V INSO 16205 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
شارژ کنترلرهای باتری برای سامانه های فتوولتاییک – کارایی و کارکرد INSO 16476 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
سامانه های پمپاژ فتوولتاییک- قسمت ۷: تایید طراحی و اندازه گیری عملکرد INSO 16477 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
سامانه های فتوولتاییک متصل به شبکه -حداقل الزامات برای مستند سازی ، آزمون های راه اندازی و بازرسی سامانه INSO 16478 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
روش آزمون استاندارد برای حفاظت از نقطه داغ ماژول های فتوولتائیک INSO 17391 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
راهنمای پیشگیری از آتشسوزی پانلها، ماژولها و سامانههای فتوولتاییک INSO 17392 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمون فتوولتاییک INSO 17460 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
روش آزمون استاندارد برای گزارش کارایی سامانه غیر متمرکز کننده فتوولتاییک INSO 17574 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
روش آزمون استاندارد برای تعیین خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتاییک نسبت به پارامتر آزمون INSO 17575 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
روش آزمون استاندارد برای آزمودن یکپارچگی عایق رطوبت در آرایه های فتوولتاییک INSO 17576 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
تبدیل انرژی خورشیدی واژهنامه INSO 17908 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
ماژولهای فتوولتاییک ) PV – ) آزمون خوردگی با آمونیاک INSO 18071 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۴ دانلود
افزارهای فتوولتائیک- قسمت ۴: افزارهای خورشیدی مرجع-رویههایی برای ایجاد قابلیت ردیابی کالیبره کردن INSO IEC 60904-4 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
زمینی غشای (PV) مدول های فتوولتائیک نازک -صلاحیت طرح و تأیید نوع INSO IEC 61646 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۳ دانلود
صلاحیت ایمنی مدول فتوولتائیک (PV) قسمت ۲-الزامات آزمون INSO IEC 61730-2 سازمان ملی استاندارد ۲۰۱۲ دانلود

 

مطالب مشابه :

استانداردهای بین المللی سیستم های فتوولتائیک