تازه های تکنولوژی

توربین های بادی بدون تیغه Vortex ، چشم انداز انرژی های بادی در آینده

همه ما می دانیم جهان  با چالش بزرگ تامین انرژی روبروست و این چالش روز به روز در حال افزایش می باشد . روش های سنتی و قدیمی تامین انرژی مانند سوخت های فسیلی دیگر کار ساز نبوده و به دلیل پیامدهای زیست محیطی ، آلودگی و گرمایش زمین نیازمند بیشتر بخوانید