مطالب کاربردی

مزایای استفاده از کنترلر شارژ در سیستم های فتوولتائیک

سیستم های فتوولتائیک جدا از شبکه در مقایسه با انواع متصل به شبکه آن به مراتب دارای اجزای بیشتری می باشند . یکی از این اجزا بسیار مهم کنترلر شارژ می باشد . این تجهیز اگر چه از نظر قیمت کمترین میزان را در مقایسه با سایر اجزا به خود بیشتر بخوانید