تازه های تکنولوژی

رهایی از نیروگاه های فسیلی در گرو ذخیره سازی انرژی های تجدید پذیر : نیروگاه های خورشیدی حرارتی با تکنولوژی نمک مذاب راهکاری در دسترس

تلاش برای جایگیزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر به سرعت ادامه دارد . انواع مختلفی از انرژی های تجدید پذیر شناسایی شده و مقادیر قابل توجهی از انرژی توسط انها تامین می گردد . اما همچنان خورشید و باد به عنوان دو نوع انرژی تجدید پذیر بسیار بیشتر بخوانید