پنل های خورشیدی شفاف ، نسل آینده پنل های خورشیدی

دنیایی را تصور کنید که بتوانیم با استفاده از سطوح پنجره ها، اسمارت فون ها ، سقف خورشیدی خودرو یا سقف شیشه ای ساختمان اداره یا منزلمان برق تولید کنیم. این امر در حال تحقق است و البته در مقادیر آزمایشگاهی تولید شده است. بله ما چنین رویایی را مدیون بیشتر بخوانید…